Skip to content

Stichting Auto Recycling Holding

Totaal
2021
Totaal
2020

Gecombineerde balans per 31 december 
(na resultaatbestemming in euro)

1. Immateriële Vaste Activa

301.362

316.874

2. Materiële Vaste Activa

110.182

142.017

3. Financiële Vaste Activa

83.644.213

                        69.509.728

Totaal vaste activa

84.055.757

69.968.619

4. Vorderingen

9.138.297

9.668.304

5. Liquide Middelen

11.383.885

12.599.176

Totaal vlottende activa

20.522.182

22.267.480

Totaal activa

104.577.939

92.236.099

6. Eigen vermogen 

14.521

14.521

Totaal eigen vermogen

14.521

14.521

7. Fonds recyclingbijdrage

65.468.983

62.920.646

8. Fonds beheer batterijen

29.201.784

22.299.123

9. Voorzieningen

6.650.000

3.100.000

10.  Langlopende Schulden

9.666

9.711

11.  Kortlopende Schulden 

3.232.985

3.892.098

Totaal schulden

104.563.418

92.221.578

Totaal passiva

104.577.939

92.236.099

Gecombineerde winst- en verliesrekening
(in euro)

12 Opbrengst Recyclingbijdrage

15.037.326

11.869.973

13. Opbrengst beheerbijdrage batterijen

6.401.741

7.304.153

14. Opbrengst beleggingen

5.553.369

                        3.541.846

15. Overige opbrengsten

86.815

302.340

Totaal opbrengsten

27.079.251

23.018.312

16. Kostprijs omzet

14.045.698

13.774.902

17. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

1.325.538

1.469.909

18. Lonen en salarissen

1.441.902

1.652.405

19. Sociale lasten en pensioenlasten 

381.003

395.392

20. Afschrijving op vaste activa

135.517

595.589

21. Overige waardeverminderingen

0

2.598.843

22. Rentelasten en soortgelijke kosten

226.347

188.512

Totaal bedrijfslasten

17.556.005

 

20.675.552

Bedrijfsresultaat

9.523.246

2.342.760

23. Belastingen over het resultaat

-72.248

-74.690

Resultaat na belastingen

9.450.998

2.268.070

Opdracht

Onze opdracht oogt simpel, maar is in de praktijk uitdagend voor zowel ARN als de betrokken ketenpartners: zo effectief en efficiënt mogelijk een 95%-recyclingprestatie bereiken en op die manier de continuïteit van autorecycling waarborgen.

Een optimale duurzaamheidsprestatie is van drie factoren afhankelijk: economie (kosten), ecologie (CO2-footprint) en recyclingpercentage. Bij ARN sturen we doorlopend op een zo goed mogelijk evenwicht tussen deze factoren.

BARN-F~1

Ontwikkelingen tijdens het boekjaar

Covid-19 crisis
De bedrijfsvoering van ARN Auto Recycling Nederland B.V. is in 2021 beïnvloed door de nog altijd lopende overheidsmaatregelen die het gevolg zijn van de Covid-19 crisis. We hebben de effecten kunnen beperken door het nemen van een aantal kostenbesparende maatregelen en door het stopzetten of uitstellen van enkele projecten.

Algemeen verbindend verklaring
Om onze wettelijke taak voor de milieuverantwoorde recycling van afgedankte auto’s te kunnen uitvoeren, betaalt de koper van een nieuwe personen- of bestelwagen een recyclingbijdrage. Met het in werking treden van de Algemeen verbindend verklaring van de recyclingovereenkomst 2020-2025 per 30 april 2021 is de recyclingbijdrage gaan gelden voor alle auto’s die een Nederlands kenteken krijgen, ook voor de auto’s die worden geïmporteerd. Op basis daarvan is in 2021 voor 374.709 (2020: 410.302) nieuwe voertuigen een recyclingbijdrage in rekening gebracht en voor 231.827 geïmporteerde voertuigen (2020: 0).

De inning van de recyclingbijdrage wordt bij parallelimport uitgevoerd door de RDW, de organisatie die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgt. Bij het aanvragen van een kenteken voor een parallel geïmporteerde auto betaalt de aanvrager de recyclingbijdrage aan de RDW. De door de RDW ontvangen recyclingbijdragen worden maandelijks afgedragen aan Stichting Auto Recycling. De website www.wemakenerietsmooisvan.nl geeft specifieke informatie over de gewijzigde recyclingbijdrage.

Fusie
Per 10 november 2021 is ARN Auto Recycling B.V. gefuseerd met ARN Holding B.V. waarin ARN Auto Recycling B.V. opgaat in ARN Holding B.V. De naam van ARN Holding B.V. is hierbij gewijzigd in ARN Auto Recycling Nederland B.V.

Bestuurderswijziging
Op 22 december 2021 heeft er een bestuurderswijziging plaatsgevonden bij Stichting Autobatterij Recycling. Hierbij is Stichting Auto Recycling Holding uitgetreden als bestuurder en is de Nederlandse Vereniging ‘De Rijwiel- en Automobiel-Industrie’ toegetreden. De resultaten van deze Stichting in 2021 zijn desondanks toch opgenomen in de gecombineerde balans en winst- en verliesrekening van Stichting Auto Recycling Holding teneinde een goed vergelijk met 2020 mogelijk te maken.

Rapportage

In de gecombineerde balans en in de gecombineerde winst- en verliesrekening zijn de cijfers opgenomen van Stichting Auto Recycling Holding, Stichting Auto Recycling, Stichting Autobatterij Recycling en ARN Auto Recycling Nederland B.V.

De geconsolideerde jaarrekening van ARN Auto Recycling Nederland B.V. is opgesteld op basis van BW 2 Titel 9. De jaarrekeningen van de stichtingen zijn opgesteld op basis van eigen grondslagen. De belangrijkste verschillen met BW 2 Titel 9 zijn de vorming van het fonds recyclingbijdrage, vorming van het fonds beheer batterijen en het niet consolideren van haar groepsmaatschappijen in de jaarrekening van Stichting Auto Recycling.

2560PX~1

 

Toelichting op het financieel jaarverslag 2021

 1. Immateriële vaste activa
  De immateriële vaste activa bestaat uit aangeschafte software en wordt lineair tot nihil afgeschreven in vijf jaar.
 2. Materiële vaste activa
  Materiële vaste activa bestaan onder andere uit installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen. ARN Auto Recycling Nederland B.V. heeft eind 2021 186 drooglegunits (2020: 191) die bij aangesloten autodemontagebedrijven in bruikleen zijn gegeven.
 3. Financiële vaste activa
  Stichting Auto Recycling en de Stichting Autobatterij Recycling hebben het beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij twee vermogensbeheerders. De gelden worden belegd in zowel obligatie- als aandelenfondsen. De vermogensbeheerders hebben een defensief en duurzaam beleggingsbeleid meegekregen, afgeleid van het beleggingsstatuut van beide stichtingen. Hierdoor worden de risico’s die met beleggen samenhangen zoveel mogelijk tot een minimum beperkt en wordt duurzaam beleggen gewaarborgd. De verkoop van dochteronderneming ARN Recycling B.V. in 2020 heeft geleid tot een langlopende vordering voor de periode 2023-2025.
 4. Vorderingen
  De post vorderingen bestaat voornamelijk uit debiteuren, nog te factureren beheerbijdragen batterijen, een kortlopende vordering als gevolg van de verkoop in 2020 van dochteronderneming ARN Recycling B.V. en overige vorderingen.
 5. Liquide middelen
  De gelden van Stichting Auto Recycling Holding, Stichting Auto Recycling, Stichting Autobatterij Recycling en ARN Auto Recycling Nederland B.V. zijn ondergebracht bij kredietwaardige bancaire instellingen.
 6. Eigen vermogen
  Het stichtingskapitaal is gestort door de bestuurders RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA en STIBA. Iedere organisatie heeft een evenredig deel van het kapitaal gestort.
 7. Fonds recyclingbijdrage
  In het fonds recyclingbijdrage wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat van Stichting Auto Recycling verwerkt met betrekking tot het Besluit beheer autowrakken (Bba). Het resultaat met betrekking tot Bba wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en wordt toegevoegd of onttrokken aan het fonds recyclingbijdrage. Het fonds dient voor verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven.
 8. Fonds beheer batterijen
  In het fonds beheer batterijen wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat van Stichting Autobatterij Recycling verwerkt met betrekking tot het Besluit beheer batterijen (Bbb). Het resultaat met betrekking tot Bbb wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en wordt toegevoegd of onttrokken aan het fonds beheer batterijen. Het fonds dient voor verwachte en onverwachte toekomstige uitgaven.
 9. Voorzieningen
  Voor de voorgenomen overdracht van de droogleginstallaties aan de autodemontagebedrijven is in 2020 een voorziening gevormd op basis van de te verwachten bijbehorende kosten. In 2021 heeft een dotatie plaatsgevonden voor de uit te keren S&O vergoeding aan autodemontagebedrijven en voor de doorberekende kostenstijging.
 10. Langlopende schulden
  De aangesloten autodemontagebedrijven hebben een waarborg gestort voor het gebruik van logoborden. Per 31 december 2021 waren er 213 (2020: 214) autodemontagebedrijven met een aansluitovereenkomst.
 11. Kortlopende schulden.
  Kortlopende schulden bestaan voornamelijk uit crediteuren, de post materiaalverplichting autodemontagebedrijven en de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van HKS Tiel B.V. verminderd met de tweede termijn van de verkoopopbrengst van de PST fabriek.
  De post materiaalverplichting autodemontagebedrijven geeft de nog uit te keren demontagevergoeding aan de autodemontagebedrijven en de nog te verwachten kosten voor inzameling en verwerking weer. De verplichting is gekoppeld aan de openstaande materiaalsaldi per bedrijf. Openstaande materiaalsaldi worden veroorzaakt door materialen die zich nog in de voor demontage afgemelde wrakken of aanwezige emballage bevinden, of al wel zijn afgevoerd maar nog niet geclaimd.
 12. Opbrengst recyclingbijdrage
  In totaal is in 2021 voor 374.709 (2020: 410.302) nieuw geregistreerde voertuigen een recyclingbijdrage in rekening gebracht en voor 231.827 geïmporteerde voertuigen (2020: 0).
 13. Opbrengst beheerbijdrage batterijen
  De beheerbijdrage ligt voor Li-ion accu’s tussen de € 6 en € 135 inclusief btw en is afhankelijk van het gewicht van een accu. De beheerbijdrage voor lood (start)accu’s bedraagt € 0,05 exclusief btw. Over 2021 zijn voor 123.232 (2020: 100.608) batterijen voor elektrische auto’s en voor 1.180.401 (2020: 954.561) lood(start) accu’s beheerbijdragen in rekening gebracht.
 14. Opbrengst beleggingen
  De Stichting Auto Recycling en Stichting Autobatterij Recycling hebben haar vermogensbeheerders een defensief mandaat gegeven, dat wordt gekenmerkt door vooral te beleggen in obligaties en aandelen. De hier verantwoorde opbrengst betreft de dividendinkomsten en obligatierente.
 15. Overige opbrengsten
  Overige opbrengsten bestaan uit doorbelaste kosten zoals overeengekomen in de Service Level Agreement met Stichting Scooter Recycling Nederland en Stichting Instituut voor Duurzame Mobiliteit. De cijfers over 2020 zijn opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.
 16. Kostprijs omzet
  Door de 213 (2020: 214) aangesloten autodemontagebedrijven zijn in 2021 178.136 (2020: 186.300) wrakken gedemonteerd. Aan deze autodemontagebedrijven zijn demontagevergoedingen uitgekeerd. Daarnaast bestaat de kostprijs omzet uit kosten voor inzameling en verwerking van de ARN materialen, service en onderhoud aan droogleginstallaties, de dotatie aan de voorziening overdracht activa en de contractueel overeengekomen bijdrage in de exploitatiekosten van de PST fabriek.
 17. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
  Deze kosten betreffen onder andere publiciteit, huisvesting, kantoor, vervoer en overige bedrijfskosten. De cijfers over 2020 zijn opnieuw gerubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken.
 18. Lonen en salarissen
  Het gemiddeld personeelsbestand bij ARN bestaat uit 18,6 fte (2020: 20,7 fte). Daarnaast heeft Stichting Auto Recycling Holding een bestuur met vier bestuurders en ARN Auto Recycling Nederland B.V. heeft een Raad van Commissarissen met drie leden.
 19. Sociale lasten en pensioenlasten
  Deze post bestaat naast de wettelijk verplichte sociale lasten uit de pensioenlasten. Werknemers van 21 jaar en ouder nemen vanaf hun indiensttreding deel aan een collectieve pensioenregeling.
 20. Afschrijving op vaste activa
  De afschrijvingen hebben vooral betrekking op software.
 21. Overige waardeverminderingen

Door de voorgenomen overdracht van droogleginstallaties aan autodemontagebedrijven heeft ARN Auto Recycling Nederland B.V. in 2020 een bijzondere waardevermindering doorgevoerd op de materiële vaste activa.

 1. Rentelasten en soortgelijke kosten
  Dit betreft vooral beheerskosten voor de beleggingen.
 2. Belastingen over het resultaat
  ARN Auto Recycling Nederland B.V. vormt een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.