Skip to content

Hoe is de toezichtrol vanuit het audit committee ingevuld?

Het audit committee houdt toezicht op de risicobeheersings- en controlesystemen en op de financiële informatievoorziening van ARN. Risicomanagement is een belangrijk onderdeel in het functioneren van de ARN-organisatie. “We kijken in het audit committee naar de kans dat een potentieel risico zich voordoet, naar de mogelijke impact en vooral hoe de ARN-organisatie op basis van de uitkomsten maatregelen genomen heeft ter voorbereiding op eventuele calamiteiten. Dit doen we volgens de bekende plan-do-check-act-cyclus om de voortgang en de kwaliteit van de maatregelen te kunnen waarborgen.”

We kijken in het audit committee naar de kans dat een potentieel risico zich voordoet, naar de mogelijke impact en vooral hoe de ARN-organisatie op basis van de uitkomsten maatregelen genomen heeft ter voorbereiding op eventuele calamiteiten

Gerrit Mastenbroek
Voorzitter audit committee ARN

 Hoe vindt het toezicht in de praktijk plaats?

“Voor de leden van het audit committee is vragen stellen de belangrijkste manier om inzicht te krijgen in potentiële risico’s. Het gaat daarbij om uiteenlopende zaken: van actuele ontwikkelingen, denk aan gedragscodes, tot specifieke onderwerpen zoals cybercrime. Om de risico’s van cybercrime te verkleinen, voert de accountant jaarlijks een IT-audit uit en vinden er regelmatig systeemtesten plaats om te beoordelen of de ICT-beveiliging op orde is. Het is aan de leden van het audit committee om vragen te stellen over de uitkomsten en door te vragen om verdieping aan te brengen. Het is van belang dat de volledige onafhankelijkheid van de leden van het audit committee is gewaarborgd. Alle leden moeten zich vrij voelen om vragen te stellen.”

Waarom is toezicht op auto- en batterijrecycling van belang?

“Autorecycling is een relevant onderwerp en recycling is een belangrijk maatschappelijk speerpunt met belangrijke stakeholders. In de komende tien jaar zullen we enorm veel ontwikkelingen op dit uitdagende onderwerp zien, mede vanwege de diverse te verwachten nieuwe Europese regelgeving op het gebied van afgedankte auto’s en autobatterijen. Bij ARN zijn de procedures voor toezicht goed ingeregeld en zullen we vanuit het audit committee vragen blijven stellen hoe ARN deze ontwikkelingen goed in haar organisatie implementeert. Samen zorgen we ervoor dat de organisatie ook in de toekomst in control is!”

Voor de leden van het audit committee is vragen stellen de belangrijkste manier om inzicht te krijgen in potentiële risico’s.

Gerrit Mastenbroek
Voorzitter audit committee ARN